Publications

See a full list on Google Scholar


Alpa: Automating Inter- and Intra-Operator Parallelism for Distributed Deep Learning
Lianmin Zheng *, Zhuohan Li *, Hao Zhang *, Yonghao Zhuang, Zhifeng Chen, Yanping Huang, Yida Wang, Yuanzhong Xu, Danyang Zhuo, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
OSDI 2022
[paper] [code]

On Optimizing the Communication of Model Parallelism
Yonghao Zhuang *, Hexu Zhao *, Lianmin Zheng, Zhuohan Li, Eric P. Xing, Qirong Ho, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica, Hao Zhang
[paper]